World News Headlines

Coverage of breaking stories

SOLVED:Write an equation for the formation of eac…

source : numerade.com

SOLVED:Write an equation for the formation of eac…

Video Transcript

so Theo, don’t hitch off the action. That’s a huge reaction. We was to, uh That’s a page formation of brought us my nose. Got to hate your permission off. Yeah, and that’s us done, Dad. And stand up to Mrs Reactor. Yes, I Okay, so the that’s a hate your permission off among guys minus 45.9. Can I just removed mine? Us? That’s a hate information off nitrogen zero. That’s a hate your permission up, I guess this year. So the answer for these is minus 45 once, and I can’t Jos, um, and the next one Baseball. You two so far from your house. Come on. Why not for a couple of first search for common? They write a simple question about to hate your reaction. Maybe that’s an age. Information off CEO to that is that’s my nose. Day night three flying my 393 one Try just from home, minus the doctor hater. Information off Cobb on. That’s you. Loss Oxygen, gas and others also CEO. So the answer is minus 393 went by. Yeah, Joe’s convenient mind and multiplying by the corporations. Right here. So this is zero terms one and this is their attendance one. And this is one here. So that’s gonna make these times one, that’s what. Okay, I’m just I’m just keeping it because Devon’s really make a difference. Since a more issue it’s a quick missions of reaction is long. Okay, so for these is hi Oh, I am three hearts I. So let’s go to Ohio. We’ll meet you three. So that’s a hate reaction will be minus its to fall. Wants to get us for more lying us. I am iss zero a Nazi Guinness there finishes mine on space to fall once you guess for no And, uh, we’ll see each fall. That’s a huge reaction. We’ll also be waas. That’s a hate your formation off ch four speech or this My No. 7 to 6 Once land no Celtic ball 60.6. You just roll minus Kabul in the zero on hydrogen. It’s also 00 times to get those era did ask my nose Sounds all 16 I just

Heats of Formation WS

Heats of Formation WS – …write a balanced thermochemical equation depicting the formation of one mole of the compound from its elements in their standard states 7. The Ostwald process for the commercial production of nitric acid from ammonia and oxygen involves the following steps: 4 NH3 (g) + 5 O2 (g)  4 NO (g)…What is the equation for the standard enthalpy of formation for magnesium nitrate? You wish to know the enthalpy change for the formation of liquid PCl3 from the elements shown below. science. from the balanced equation 4NH3 +7O2 – 4NO2 + 6H2O.The general equation for the standard enthalpy change of formation is given below: Plugging in the equation for the formation of CO 2 gives the following: Because Formation reactions are chemical reactions that form one mole of a substance from its constituent elements in their standard states.

What's the equation for the formation of NO2(g) from its elements… – The ΔHf of elements in their standard states is arbitrarily set to zero. The formation reaction, with enthalpy change, for ethanol from elements in their Once you get some practice using Hess's law and standard enthalpies of formation, you probably won't need to write the equations any more….formation of a compound is the change in enthalpy that takes place during the formation of 1 mole of a substance in its standard form from its constituent elements in Re-writing the given equation for 1 mole of NH3(g), 3(g). The enthalpies of elements in their standard states are taken as zero.Now, we need to balance this equation. As you can see, we have two fluorine moles entering the reaction and 3 formed in the products. Balancing the equation, we will reach the following balanced reaction

What's the equation for the formation of NO2(g) from its elements...

standard formation equation – Bing – • Write the equation whose enthalpy change represents the standard enthalpy of formation of NO The chemical equation for the combustion reaction is: C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(l). As O2(g) is an element in its standard state, its ∆fH° = 0. The two reactions for which data are given…In a chemical equation we can locate the internal energy depending on whether the reaction is endothermic or exothermic. A formation reaction is defined 1 mole of a compound in its standard state is formed from its elements in their standard states.Science. Chemistry Q&A Library Write an equation for the formation of each compound from its elements in their standard states, and find ΔH °f for each in Appendix IIB.a. NH3( g) b. CO2( g) c. Fe2O3(s) d. CH4( g).

CHAPTER 9 | Thermochemistry: Energy Changes In Chemical Reactions
Practice Questions For Exam 3 - General Chemistry Science | CHEM 111 -  Docsity
Untitled
THERMODYNAMICS - NCERT Class 11 Chemistry
Untitled
Standard Enthalpies Of Formation
Gas And Solution Phase Thermochemistry And Transition Energies Of NH2• And  NH3•+, And Their Aquo Complexes: An Ab Initio Stu
Exam 5 Practice Problems
It Has The Answers I Just Don't Know How To Get Them. Write An Chemical  Equation... - HomeworkLib
Untitled
THERMOCHEMISTRY

Hess's law and reaction enthalpy change | Chemistry | Khan Academy – İndi entalpiyanın əmələ gəlməsi və dəyişməsi haqqında və entalpiyanın nə olduğu haqqında bir qədər bildiyimizə görə Hess Qanunu haqqında bir qədər danışa bilərik.
Və bunun bizə dediyi budur ki, prosesin enerji dəyişməsi bir haldan başqa hala necə keçməyimizdən asılı deyil. Və əslində bu, enerjinin vəziyyət parametri olması faktının nəticələrindən biridir. Entalpiya və ya daxili enerji haqqında danışırıqsa onlar vəziyyət parametrləridir. Və bunların bura çatmaq üçün neçə addım atmasından və ya hansı yolla getməyindən asılı olmadığı haqqında dəfələrlə danışmışıq. Amma bu, gündəlik reaksiyalarla məşğul olanda bizə necə faydalıdır? Deməli, sadəcə müəyyən reaksiya düzəldim, A üstə gəl B, oh, bilmirəm, deyək ki, bu, C üstə gəl D verir. Və istəyirəm ki, bu reaksiyanın entalpiya dəyişməsinin nə olduğunu tapım? Və ya mahiyyətcə, bu reaksiyada nə qədər istilik ayrılıb və ya udulub. Bunun nə olduğunu bilmirəm. Bunu ölçməmişəm. Və məndə olan təkcə əmələgəlmə istilikləridir. Deməli, bütün bildiyim, necə–deməli, A-nın əmələgəlmə istiliyini bilirəm–deməli, bun əmələgəlmə istiliyi adlandırım. Yadda saxlayın, bu H istilik üçün deyil. Bunu əmələgəlmə istiliyi adlandırdığıma baxmayaraq, bu, əslində entalpiya dəyişməsidir. Və bu, standart entalpiya dəyişməsidir. Amma entalpiya dəyişməsini istilik kimi bilirik. Deməli, bu, istilikdir, əmələgəlmə entalpiyasının dəyişməsi əmələgəlmə istiliyi ilə eyni şeydir. Bu balaca sıfır işarəsi bildirir ki, bu, standart əmələgəlmə istiliyidir. Buna cədvəldə baxa bilərik və deyək ki, bu, müəyyən ədəddir. Və sonra B-nin əmələgəlmə istiliyi var–delta əmələgəlmə istiliyi, bunu adlandırım, B-nin. Bu, A-nın əmələgəlmə istiliyidir və bu, standart əmələgəlmə istiliyidir. Və indi cədvəldə baxa bilərik ki, C-nin əmələgəlmə istiliyi, yəni, entalpiya dəyişməsi. Və sonra D-nin əmələgəlmə istiliyi. Deməli, bütün bunlara cədvəldən baxa bilərik, düzdür? Və bunu bir saniyə sonra edəcəyik. İndi, Hess qanununun bizə dediyi budur ki, enerjinin dəyişməsi, və- burda ölçdüyümüz entalpiyadır –entalpiyanın dəyişməsi burda nə etdiyimizdən asılı deyil. Yəni, bu reaksiya demək əvəzinə, deyə bilərdik ki, hey, gəlin bu reaksiyadan gedək və geri dönək–bunu fərqli rəngdə edim. Gəlin, reaksiyanı təşkil edən məhsullara geri dönək, yəni, onların element formalarına. Deməli, bilirsiniz ki, bu, karbon dioksid kimi olsaydı, siz karbon və oksigen molekullarına geri gedərdiniz. Deməli, element formasına geri dönərdiniz. Və element formasına gedəndə nə qədər enerji, və ya entalpiya dəyişməsi nə qədərdir? Əmələgəlmə istiliyi A-nın element formasından və ya B-nin element formasından əldə etdiyinizdir. Yəni, A və B-nin element formasını əldə etmək onları çıxmaq deməkdir. Reaksiyanı əks istiqamətdə götürəcəksiniz. Deməli, bu dəyişmə mənfi delta– düşünürəm ki, A-nın əmələgəlmə istiliyi və ya A-nın parçalanma istiliyinin əksi ola bilər, bunu demək olar ki, görə bilərsiniz. Və bu, həm də mənfi B üçün eyni şey olacaq. Və sonra, bu, sadəcə element formasıdır. Və indi element formasında məhsullara geri dönə bilərik. Çünki, burda eyni atomlar var. Onlar sadəcə özlərini iki fərqli molekul dəstini yenidən düzəldirlər. Deməli, indi element formasından bura yuxarıya geri gedə bilərik. Və bunların nə olduğunu bilirik. Element formasından C və D-yə getmək üçün nə qədər enerji lazım olduğunu bilirik. Bu, onların əmələgəlmə istiliyidir. Deməli, Hess Qanunu deyir ki, bu reaksiyanın delta H-ı, bu reaksiyanın entalpiya dəyişməsi, mahiyyətcə, bunları parçalamağa lazım olanın cəmi, yəni, bunların əmələgəlmə istiliklərinin mənfisi üstə gəl burdakı bunları yaratmağa lazım olana bərabərdir. Yəni, bunu sadəcə C-nin əmələgəlmə delta H-ı üstə gəl D-nin əmələgəlmə delta H-ı yaza bilərik. Deməli, bunların əmələgəlmə istiliyi çıxılsın bunlarınkı. Bu, element fomasına çatmaq üçün lazım olan idi. Deməli, çıxılsın A-nın əmələgəlmə istiliyi, çıxılsın B-nin əmələgəlmə istiliyi. Və sonra reaksiyanın istiliyini alırsınız. Və bu, əgər mənfidirsə enerji ayrılıb. Və əgər bu ədəd müsbətdirsə, onda bu o deməkdir ki, burda bu tərəfdəkindən daha çox enerji var, deməli, bu reaksiyanın baş verməsi üçün enerji udulmalıdır və bu, endotermikdir. Deməli, bu, bütün hər şeyin qısacası idi və sizə Hess Qanunu haqqında danışdım. Əslində, gəlin bunu bəzi məsələlərə tətbiq edək. Deməli, deyək ki, burdakı bu reaksiya var, ammonyakla başlayıram. Və bu, ammonyak qazıdır. Və molekulyar oksigenlə reaksiyaya girib, azot monoksid əldə edirəm, 4 mol və bir qədər su. Deməli, burdakı bu reaksiyanın istiliyi nə qədərdir? Deməli, edəcəyimiz şey sadəcə bunların hərəsinin əmələgəlmə istiliyinə baxacayıq. Deməli, bunlara baxaq. Ammonyakla başlayaq. Ammonyakın əmələgəlmə istiliyi nə qədərdir? Və bu, həmişə kilocoul bölünsün molda verilir, yəni, bir mol ammonyakı əmələ gətirməyə lazım olandır. Deməli, 1 mol ammonyakı əmələ gətirmək üçün–bura baxaq. Bunlar hamısı Vikipediyadan götürülüb. Və mən qaz halından başlayıram yoxsa maye halından? Deməli, düşünürəm ki, –gördüm ki, qaz halından başlayıram. Bura G (q) əlavə etdim. Deməli, qaz halında ammonyakın əmələgəlmə istiliyi mənfi 45.9-dur. Yəni, bu,–yəni, mənfi 45.9 kilocoul bölünsün mol. Bu, sadəcə bir mol ammonyak üçün əmələgəlmə istiliyidir. Bu, kilocouldadır. Mən indi hamısına baxacam. İndi, oksigenin əmələgəlmə istiliyi nə qədərdir? Və indi axtarmayacam, çünki, oksigen öz element formasındadır. Deməli, əgər nəyisə həmişə olduğu formada görsəniz, ona nəsə edilməzdən əvvəlki halda, onun əmələgəlmə istiliyi 0-dır. Deməli, əgər O2 görsəniz, onun əmələgəlmə istiliyi 0-dır. Əgər hidrogeni görsəniz, H2 görsəniz, onun əmələgəlmə istiliyi 0-dır. Əgər karbonu özlüyündə görsəniz, onun əmələgəlmə istiliyi 0-dır. Karbon bərk halda əmələgəlmə istiliyi 0-dır, standart temperatur və təzyiqdə. İndi, azot monoksid bəs necə? Ona baxaq. Burdadır. Azot monoksid. Əmələgəlmə istiliyi. Bu, müsbət 90.29-dur. Və nəhayət, suyun əmələgəlmə istiliyi neçədir? Deməli, baxım. Maye su. Mənfi 285.83. İndi, demək istəyə bilərsiniz ki, OK. Hess Qanunu deyir ki, əgər bu reaksiyanın delta H-nı istəyirsinizsə, sadəcə, bu, üstə gəl bu və çıxlısın bunu götürürük. Və demək olar ki, düz deyirsiniz, amma məsələni səhv başa düşmüş olarsınız. Çünki, bunlar bir mol üçün əmələgəlmə istilikləridir. Amma diqqət edin ki, bu reaksiyada bunun 4 molu üstə gəl bunun 5 molu, bunun 4 molunu üstə gəl bunun 6 molunu verir. Deməli, bunu molların sayına vurmalıyıq. Deməli, burda bunu 4-ə vurmalıyam, 4 burda və bunu burda 4-ə vurmalıyam və bunu burda 6-ya vurmalıyam. 0-ı 5-ə vurmaq barədə narahat olmamalıyam, çünki, bu, sadəcə 0 olacaq. Deməli, indi Hess Qanununu tətbiq edərən bu reaksiyanın delta H-nı tapa bilərik. Deməli, bu reaksiyanın delta H-ı 4 dəfə azot monoksidin əmələgəlmə istiliyi–yəni, 4 vurulsun 90.29 üstə gəl 6 dəfə suyun əmələgəlmə istiliyinə bərabər olacaq. Deməli, üstə gəl, rəngləri dəyişim, 6 vurulsun mənfi 285.83. Və sadəcə qeyd olaraq, azot monoksidin əmələgəlmə istiliyi müsbət olduğuna görə, bu o deməkdir ki, bunu element formasına keçirmək üçün sistemə istilik əlavə etməlisiniz. Deməli, bunun enerjisi onun element formasından daha çoxdur. Deməli, bu, öz-özünə baş verməyəcək. Və su, bunun əksinə, onu element formasından əmələ gətirəndə enerji ayrılır. Yəni, müəyyən mənada, bu, daha sabitdir. Hər halda– Deməli, bunlar məhsulların əmələgəlmə istikləridir. Və sonra reaksiyada reaksiyaya girənlərin əmələgəlmə istiliklərini çıxmalıyıq. Deməli, burda bu, 4 vurulsun 45.9–əmin olaq. Bu, mənfi 45.9-dur. Düzdür? Bu ammonyakın mənfi 45.9 əmələgəlmə istiliyi var. Deməli, onda nə olur? Kalkulyator çıxarım. Deməli, –dəqiq bura qoyum. Bunu oxuya bilməliyəm. Deməli, ekrandan kənarda edəcəm, çünki, ekranım dolur. Deməli–burda edim. 4 vurulsun 90.29 üstə gəl 6 vurulsun 285.83 mənfi bərabərdir– mənfi 1,353 edir. Düzə oxşayır? Təxminən düz görünür. Və indi bundan 4 vurulsun mənfi 45.9-u çıxmalıyıq. Deməli, — çıxılsın 4 vurulsun mənfi 45.9 mənfi 1,170-ə bərabərdir. Deməli, bu reaksiyanın delta h-ı bu reaksiya üçün mənfi 1,170 kilocoula bərabərdir. Və bütün etdiyimiz, məhsulların əmələgəlmə istiliyini götürdük, bunu molların sayına vurduq və reaksiyaya daxil olanlarım əmələgəlmə istiliklərini çıxdıq. Budur. Bundan birini də edək. Deyək ki, propan var. Propan var və bunu yandırıram. Propanı oksidləşdirərək müəyyən karbon dioksid və su alıram. Deməli, bu, eyni üsulladır. Propanın əmələgəlmə istiliyi neçədir? Bura baxın. Bu siyahıların həqiqətən necə hərtərəfli olmağı heyrətləndiricidr. Propanın maye halı aşağıda burdadır. Əmələgəlmə istiliyi mənfi 104.7-dir. Deməli, bunu yazım. Mənfi 104.7. Oksigenin element halında əmələgəlmə istiliyi. Bu, oksigeni həmişə tapdığınız haldır. Yəni, bu, sadəcə 0-dır. Karbon dioksidin əmələgəlmə istiliyi–baxaq. Karbon dioksid və qaz halında, mənfi 393.5. Və su. Ona artıq baxmışdıq. Bu, mənfi 285.83-dür. Deməli, burda bir mol propanı yandıranda nə qədər istilik əmələ gəlir? Deməli, baxaq. Məhsulların istiliklərini tapmalıyıq, məhsulların əmələgəlmə istilikləri–deməli, bu vurulsun 3 olacaq. Çünki, bundan 3 mol əmələ gətirmişik. Deməli, hər mol üçün bu qədər enerji ayrılır. Və sonra üstə gəl 4 vurulsun bu və sonra çıxılsın bu vurulsun 1. Deməli, nə əldə edirik? 3 vurulsun 393.5 alırıq və bu, mənfidir, buna bərabərdir. Üstə gəl 4 vurulsun mənfi 285.83 mənfi 2,300 kilocoula bərabərdir, təxmini. Və sonra 1 vurulsun bunu çıxmalıyıq. Və ya sadəcə 104.7 əlavə edə bilərik. Deməli, sadəcə bunu edim. Deməli, üstə gəl 104.7 mənfi 2,200-ə bərabərdir. Deməli, burda bu reaksiyanın istiliyi bu istiqamətdə gedəndə mənfi 2,219 kilocoula bərabərdir. Yandırdığım propanın hər molu üçün əslində bu tərəfdə bu qədər enerji əmələ gələcək. Çünki, burdakı bunun bu tərəfdən təxminən 2,200 kilocoul daha az enerjisi var. Deməli, əslində bu reaksiyanı yenidən yaza bilərəm, bütün bunları və əlavə edə bilərdim– əslində, bunu edim. Bu reaksiyanı belə yaza bilərəm C3H8 propan, üstə gəl 5 oksigen, 3 karbon dioksid üstə gəl 4 su üstə gəl 2,219 kilocoul verir. Bu, əslində bu reaksiya zamanı ayrılır. Ekzotermikdir. Reaksiyanın bu tərəfində bu tərəfindən daha az enerji var və bu–sadəcə yox olmur. Bu, ayrılır. Və bu, onun harda ayrıldığıdır. İndi bəzən sual görəcəksiniz ki, deyilir, hey. Kifayətdir. Bu reaksiyanın istiliyini tapdınız. Bəs nə qədər istilik ayrılacaq, desək ki, bilmirəm, deyək, propanın 33 qramını yandırsam? Deməli, onda düşünməyə başlamalısınız ki, bu, neçə mol propandır. Çünki, əgər bir mol propan yandırsam, bu qədər istilik alıram. Deməli, 33 qram propan neçə moldur? Deməli, 1 molunun kütləsi nə qədərdir? 1 mol karbon 12 qramdır, 1 mol hidrogenin kütləsi 1 qramdır. Deməli, 1 mol propan 3 vurulsun 12–deməli, vurulsun 3, çünki, burda 3 karbon var və 8 hidrogen, deməli, vurulsun 8–deməli, bu, 36 üstə gəl 8-ə bərabər olacaq. Deməli, 44 olacaq. Deməli, bir molda 44 qram olacaq, düzdür? Bunu yazım. Bir mol 44 qram. İndi, əgər sizə 33 qram versəm, neçə mol vermiş oluram? Deməli, 33 qram vurulsun, deyə bilərik ki, 1 bölünsün 44 mol bölünsün qram–burda bütün qramı yazmalı deyiləm. Və sonra qramlar ixtisar olunur. 33 bölünsün 44 mol verirəm ya da 0.75 mol verirəm. Deməli, bir mol bu qədər enerji yaradırsa, bir molun 3/4-ü bunun 3/4-ünü əmələ gətirəcək. Deməli, sadəcə bunu 0.75-ə vururuq. Və 1,664 alırsınız. Deməli, vurulsun 0.75 1,664-ə bərabərdir. Deməli, əgər sizə 1 mol propan versəm və bunu yetərli qədər oksigenlə yandırsam, sistemdən ayrılan 2,200 kilocoul əmələ gətirəcəm. Deməli, sistemin bu tərəfində daha az enerji qalır. Amma əgər sadəcə 33 qram versəm, bir molun 3/4-ünü, onda təxminən 1,600 kilocoul ayrılacaq. Hər halda. Ümid edirəm ki, bunun faydalı olduğunu düşünürsünüz. .

How to Balance Redox Equations in Basic Solution – .

Enthalpies of Formation – Chemsitry Tutorial – hello and welcome to the chemistry
solution this tutorial is on calculating enthalpies of reaction from enthalpies
of formation what is the standard enthalpy of formation the standard
enthalpy of formation is the enthalpy change associated with the formation of
one mole of a compound in its standard state from the elements composing that
compound in their standard states and so by definition the enthalpy of formation
of an element in its standard state is equal to 0 now in order to calculate the
enthalpy of reaction we can take the sum of the enthalpies of formation of the
products minus the sum of the enthalpies of formation of the reactants and in
this case N and M stand for the coefficients in the balanced chemical
equations let's look at an example calculate the enthalpy change for the
combustion of 1 mole of glucose to carbon dioxide and water the first step
when doing one of these problems is to write a balanced chemical equation we
know that for a combustion reaction our compound is reacting with oxygen in the
air and producing carbon dioxide and water we then need to balance our
chemical equation the next step is to look up our enthalpy of formation values
for the products and reactants on the table and place them in our equation
remember that the enthalpy of reaction is equal to the sum of the enthalpies of
formation of the products times their respective coefficients minus the
enthalpies of formation of the reactants multiplied by their coefficients now in
order to do these problems you would be given a table listing the enthalpies of
formation of various different compounds but in this example to save space I've
listed only the values that we will need for this problem the other thing that's
important when doing these problems is to specify the state of your reactants
and products because the M information values differ depending on
the state of a compound so for example the enthalpy of formation of liquid
water is different than that of the enthalpy of formation of solid water or
gaseous water you'll also notice that in my enthalpy of formation values o 2 is
not listed this is because the element oxygen exists in the standard state as a
gas and so the enthalpy of formation value is 0 and this holds true for any
element in its standard state now let's plug these values into our problem first
we're looking at the sum of the enthalpy of formation values for the products
starting with co2 I can see that the enthalpy of formation value is negative
390 3.5 kilojoules per mole and I multiply this value by 6 because 6 is
the coefficient in front of co2 in our balanced chemical equation and because I
use the coefficients in my balanced chemical equation this is why it's
particularly important to balance your equation correctly also on my product
side I have 6 water so I take 6 which is the coefficient in front of h2o and
multiply that by the enthalpy of formation value for water in its liquid
form which is negative two hundred eighty five point eight kilojoules per
mole this is the sum of the enthalpy of formation values for the products
multiplied by their respective coefficients I then subtract the values
for the reactants I have one glucose so I take one multiplied by negative 1260
kilojoules per mole and then remember I stated that the value of oxygen because
it's an element in its standard state is 0 these are the enthalpy of formation
values for the reactants multiplied by their respective coefficients and now
it's a matter of correctly putting these values into your calculator to come up
with the correct answer be very careful while keeping track of your negative
signs in the parentheses so you come up with the right answers and I think it's
best to do these problems step by step writing out the values you get for each
part of the equation along the way and this leaves me with an enthalpy value
for the reaction of negative 2,816 kilojoules per mole let's look at
another example calculate the enthalpy change for the following reaction
ammonia plus hydrochloric acid goes to ammonium chloride the first step is to
check that you have a balanced chemical equation and in this case our equation
is already balanced the next step is to plug our enthalpy of formation values
into our equation so we look up the enthalpy of formation values for the
products and reactants on the table on the product side we have one mole of
ammonium chloride and the Delta H of formation of ammonium chloride is
negative three hundred fourteen point four kilojoules per mole on the reactant
side we have one mole of ammonia multiplied by the Delta H of formation
value for ammonia negative forty six point two kilojoules per mole and also
one mole of HCl as a gas which you multiply by its Delta H of formation
value negative ninety two point three kilojoules per mole we then take the sum
of the values for the products multiplied by their coefficients and
subtract the sum of the values for the reactants multiplied by their
coefficients and come up with the Delta H of reaction equal to negative 196
kilojoules per mole thanks for watching the chemistry solution we hope you
enjoyed this tutorial you you .