2019 Boston Standings

Name
P Avg.
1st
2nd
3rd
4th
5th
Points
Max
Game
S.Chang0.33300200-101
K.Lee0.00000000001
B.Yoon0.41712110-11.51
H.Choi0.33311210-21.51
G.Han0.8333200041.51

2019 Boston Game History

P Avg. (Point Average)

  • 플레이한 전체 게임에서 획득할 수 있는 최고 점수의 총점(=Max Points, Max) 대비 실제로 획득한 점수(=Gain Points, Points)의 비율
  • 계산 : (MaxPoints + GainPoints) / (MaxPoints x 2)
  • 범위 : 0.00 ~ 1.00 (중간값 : 0.500)

Gain Points

  • 각 게임에서 얻은 점수 (플레이어 수에 따라 다름)

– 예시 –
3인 게임 점수 : 1 / 0 / -1
4인 게임 점수 : 1.5 / 0.5 / -0.5 / -1.5
5인 게임 점수 : 2 / 1 / 0 / -1 / -2
6인 게임 점수 : 2.5 / 1.5 / 0.5 / -0.5 / -1.5 / -2.5
7인 게임 점수 : 3 / 2 / 1 / 0 / -1 / -2 / -3
8인 게임 점수 : 3.5 / 2.5 / 1.5 / 0.5 / -0.5 / -1.5 / -2.5 / -3.5

  • 각 등수별 점수 간격은 1점씩

Max Points (Highest points you can earn)

  • 각 게임에서 얻을 수 있는 최고점의 총합
  • 3인 게임 최고점은 1점, 4인 게임 1.5점, 8인 게임 3.5점

계산 방법 예시

A군이 3인 플레이 게임 1게임(2등), 4인 플레이 게임 2게임(1등, 3등)을 한 경우,
MaxPoints = 1 + 1.5 + 1.5 = 4,
GainPoints = 0 + 1.5 – 0.5 = 1,
P.avg는 (4 + 1) / (4 x 2) = 0.625

B양이 4인 플레이 게임 2게임(1등, 4등), 8인 플레이 게임 1게임(7등)을 한 경우,
MaxPoints = 1.5 + 1.5 + 3.5 = 6.5,
GainPoints = 1.5 – 1.5 – 2.5 = -2.5,
P.avg = (6.5 – 2.5) / (6.5 x 2) = 0.308 (소수점 4자리에서 반올림)